DNS name: <name>.<region>.elb.amazonaws.com

Types